Työsuhdejuridiikkaa taantumasta nousukauteen

KPMG:n työoikeus- ja palkitsemisryhmää ovat viime vuosina työllistäneet erityisesti yritysten yt-neuvottelut ja organisaatioiden uudelleenjärjestelyt. Toimintoja on tehostettu yhdistelemällä työtehtäviä uusiksi kokonaisuuksiksi, karsimalla tarpeettomia tehtäviä sekä rekrytoimalla henkilöitä uusiin avaintehtäviin. Yritysten on ollut pakko sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin, jolloin organisaatiota on ollut välttämätöntä muokata uusia tarpeita vastaavaksi.

Henkilöstö sitoutetaan motivoivilla ja yrityksen kilpailuetua kasvattavilla palkitsemisjärjestelmillä

Yritykset ovat muuttuneiden olosuhteiden keskellä alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota henkilöstön palkitsemiseen ja sitouttamiseen. Henkilöstöön halutaan panostaa, ja erilaisilla palkitsemis- ja kannustinjärjestelmillä halutaan estää avainhenkilöiden siirtyminen kilpailijan palvelukseen. Palkitsemisjärjestelmiä uudistetaan ja kehitetään, eikä perinteinen vuosibonus ole enää tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. Työoikeus- ja palkitsemisryhmäämme ovat työllistäneet erityisesti osakeomistukseen ja työpanososinkoon perustuvien palkitsemisjärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen. Oikein laadittu palkitsemisjärjestelmä mahdollistaa tulospalkkion maksamisen esimerkiksi ilman palkan lakisääteisiä sivukuluja, mutta edelleen yritykselle verotuksessa vähennyskelpoisena eränä.

Nyt panostetaan koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen

Henkilöstöön panostaminen on näkynyt myös kouluttamisessa ja osaamisen kehittämisessä. Työoikeusryhmämme juristit ovat kouluttaneet säännöllisesti yritysten esimiehiä päivittäiseen työsuhdejuridiikkaan liittyvissä aiheissa. Erityisen suosittuja ovat työturvallisuuteen, esimiehen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä työnjohto-oikeuteen keskittyvät koulutukset, jotka ovat käytännönläheisiä ja liittyvät esimiehen arjen ongelmatilanteisiin.

 

Henkilöstöön panostaminen on näkynyt myös kouluttamisessa ja osaamisen kehittämisessä

 

Huomionarvoista on, että suhdanteiden vaihtelut eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet työsuhderiitojen määrään, vaan niiden määrä on pysynyt vakiona vuodesta toiseen. Työntekijäliittojen aktiivisuudessa on puolestaan havaittavissa kasvua, ja euromääräisesti pieniäkin palkkasaatavia lähdetään vaatimaan oikeusteitse entistäkin herkemmin. Työntekijäliitot puolustavat jäsenkuntansa etuja, ja valitettavasti riitaherkkyyttä hyödynnetään niin liiton imagon rakentamisessa kuin jäsenhankinnassakin.

Yritysten sopeutuminen suhdanteiden vaihteluihin on välttämätöntä, ja henkilöstön osalta työlainsäädäntö asettaa menettelytavoille raamit. Työoikeus- ja palkitsemisryhmämme on työnantajan asialla poikkeuksetta ja neuvoo yritystä kaikissa muutostilanteissa taantumasta nousukauteen.